fbpx

Regulamin konkursu Świąteczne Rekomendacje

Regulamin konkursu Świąteczne Rekomendacje

 1. Organizatorem niniejszego konkursu („Konkurs”) oraz fundatorem Nagrody w Konkursie jest JMK Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. e-mail: jkubiak@nanowe.com.pl („Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Świąteczne Rekomendacje” na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie („Regulamin”), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i rozpoczyna się w dniu 16.12.2020 r., w chwili publikacji postu konkursowego na kanałach społecznościowych Instagram oraz Facebook Organizatora (@joanna.kubiak oraz @mieszkaniawlublinie) („Kanał”), a także poprzez pocztę e-mail, a kończy z upływem dnia 31.12.2020 r. W okresie trwania Konkursu osoba wskazana w pkt 5 poniżej może zgłosić w nim swój udział w charakterze Uczestnika. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez wykonanie czynności opisanych w pkt 8 poniżej. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w sposób wskazany w Regulaminie w terminie do dnia 31.12.2020 r.
 4. Konkurs prowadzony jest na Kanale Organizatora, za pośrednictwem którego Uczestnicy będą mogli wykonać zadanie konkursowe. Czynnikiem decydującym o wygranej będzie pomysłowość i kreatywność w realizacji zadania konkursowego opisanego w pkt 8 poniżej.
 5. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej, które w momencie rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”). Uczestnik może brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej na stronie Internetowej Organizatora www.nanowe.com.pl. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptacją ich treści.
 6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, powiadomienia o wygranej, dostarczenia Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji.
 7. W Konkursie wykluczony jest udział osób pracujących lub współpracujących z Organizatorem na jakiejkolwiek podstawie prawnej.
 8. Warunkiem udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrodę jest spełnienie wszystkich, poniżej wskazanych warunków zgłoszenia łącznie:
  a) wykonanie filmiku o maksymalnej długości 2 minut, w którym odpowiadają pytania na następujące pytania („Zadanie konkursowe”):
  – jak długo trwała sprzedaż / zakup nieruchomości zanim zaczęła się współpraca z naszym biurem nieruchomości
  – co mnie przekonało do współpracy z naszym biurem nieruchomości
  – jak przebiegał proces sprzedaży/zakupu
  – co najbardziej podobało mi się w procesie sprzedaży/zakupu z biurem nieruchomości
  – czy mogę polecić usługi tego biura innym i dlaczego,

b) udzielenie zgody na publikację wizerunku oraz publikację filmiku na stronie internetowej organizatora oraz na kanałach Organizatora w social mediach.

9. Czynnikiem decydującym o wygranej będzie kreatywność i inwencja Uczestnika w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe Uczestnika winna być efektem jego własnej twórczości. Każdy Uczestnik może wysłać jeden filmik.

10.Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony poprzez bezstronną, powołaną przez Organizatora komisję konkursową składającą się z co najmniej dwóch osób („Komisja Konkursowa”). Komisja dokonuje oceny Zadania konkursowego Uczestników, które zostały dopuszczone do oceny, zgodnie z pkt 8 powyżej. Komisja Konkursowa będzie nadzorować realizowanie przez Organizatora zobowiązań wynikających z Regulaminu.

11.Kryterium oceny odpowiedzi na Zadanie Konkursowe to oryginalność. Komisja Konkursowa wybierze trzy najciekawsze filmik i nagrodzi ich autorów rodzinną sesją świąteczną w profesjonalnym studio w Lublinie („Nagroda”).

12.Komisja Konkursowa nie będzie brać pod uwagę i oceniać odpowiedzi na Zadanie Konkursowe posiadających treści: obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści, przemocy lub nietolerancji, noszące znamiona hejtu, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, reklamujące inne firmy niż firma Organizatora, naruszające regulamin serwisu Instagram lub naruszające prawa osób trzecich.

13.W ramach Konkursu zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. W ramach Konkursu przewidziane zostały trzy Nagrody. Zwycięzcy zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem Kanału Organizatora, na którym ogłoszony został Konkurs oraz w prywatnej wiadomości. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publiczne podanie na Kanale Organizatora informacji o zwycięzcy Konkursu poprzez publiczne podanie nazwy jego profilu w kanale Instagram / Facebook. Zwycięzca, w celu odbioru Nagrody, w terminie do dnia 31.12.2020. zobowiązany jest stawić się w siedzibie Organizatora pod adresem ul. Obrońców Pokoju 2a/ lok. 114, 20-023 Lublin w celu podpisania zgody na publikację wizerunku oraz publikację filmiku na stronie internetowej organizatora oraz na kanałach Organizatora w social mediach. Niezachowanie terminu przekazania danych, o którym mowa powyżej skutkują wygaśnięciem roszczenia o wydanie Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

14.Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inny produkt lub otrzymania równowartości Nagrody w pieniądzu lub przeniesienia praw do Nagrody na osobę trzecią.

15.Uczestnik oświadcza i zapewnia, że odpowiedź lub odpowiedzi na Pytanie Konkursowe będzie przejawem jego osobistej i indywidualnej inwencji i doświadczeń i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe przysługiwać mu będzie wyłączne i nieograniczone prawo autorskie.

16.Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Konkursu. Reklamację należy przesłać mailowo na adres Organizatora wskazany w pkt 1 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać oznaczenie osoby, która ją kieruje, w taki sposób, aby Organizator mógł skontaktować się z reklamującym pisemnie oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego, opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili wniesienia drogą listowną lub elektroniczna (jeśli osoba składającą reklamację wyrazi zgodę na taki kontakt i wskaże adres e-mail). Po wyczerpaniu drogi reklamacji, Uczestnikowi służy prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie z przyczyn od niego niezależnych.

18.Regulamin jest publicznie dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie Internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.

19.Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.12.2020 r.

20. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

21.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

22.Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram, Facebook ani z nim związany.

23.Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.

Call Now Button