fbpx
biuro-nieruchomosci-na-nowe-działka-sprzedane-starościce-lublin

Na sprzedaż działka budowlana o numerze 396 w Starościcach w gminie Milejów. Działka w pierwszym pasie zabudowy. Nieruchomość jest w kształcie prostokąta, o powierzchni 1,5 ha. Dojechać do działki można wprost z publicznej drogi asfaltowej. Szerokość działki wzdłuż drogi to 77 metrów, a długość – 196 metrów.

Na działce znajduje się sad z bogato owocującymi drzewami. Idealne miejsce na inwestycję letniskową, agroturystykę albo po prostu Twój dom z własnym gospodarstwem.

Cena: 100 000,00 PLN

Opis nieruchomości

OPIS DZIAŁKI

Działka budowlana o numerze 396 w Starościcach w gminie Milejów. Działka w pierwszym pasie zabudowy. Nieruchomość jest w kształcie prostokąta, o powierzchni 1,5 ha. Dojechać do działki można wprost z publicznej drogi asfaltowej. Szerokość działki wzdłuż drogi to 77 metrów, a długość – 196 metrów.

Na działce znajduje się sad z bogato owocującymi drzewami. Idealne miejsce na inwestycję letniskową, agroturystykę albo po prostu Twój dom z własnym gospodarstwem.

MEDIA

Na działce znajduje się prąd, na sąsiedniej działce i w drodze znajduje się woda.

LOKALIZACJA

Nieruchomość zlokalizowana blisko obwodnicy Lublina oraz stacji kolejowej w Jaszczowie. Wygodny i szybki dojazd do Lublina, Chełma czy Łęcznej.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Na tym terenie obowiązuje plan zagospodarowania gminy Milejów. Działka ma ma przeznaczenie pod zabudowę zagrodową i tereny rolne, możne być zabudowana w 20%, maksymalna wysokość zabudowy to 3 kondygnacje z czego 3 jest poddaszem użytkowym. Szczegółowe zapisy z planu poniżej.

Obecnie nieruchomość pełni rolę siedliska.

Działka nie jest ogrodzona.

INFRASTRUKTURA

Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

OPIEKUN OFERTY

Joanna Kubiak

tel.: 571282162

e-mail: jkubiak@nanowe.com.pl

Zapraszam również do odwiedzenia naszego oddziału w Lublinie przy ulicy Obrońców Pokoju 2a/114.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MR – Teren zabudowy zagrodowej o ustaleniach:

1) adaptacja zabudowy zagrodowej,

2) dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 w granicach terenu MR

3) minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 25 metrów; z uwagi na możliwość wykorzystania pod zabudowę, licznie występujących na terenie gminy działek o szerokości mniejszej od 25,0m, dopuszcza się lokalizację na nich budynków bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią lub nie bliżej niż 1,5m od granicy, zawsze z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych,

4) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 20% powierzchni działki,

5) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

a) na terenie miejscowości Milejów i Milejów – Osada przyjmuje się wysokość do 3 kondygnacji nadziemnych, z których trzecią stanowi poddasze użytkowe, w terenach wiejskich przyjmuje się wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

c) ustala się wysokość kalenicy dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych dwukondygnacyjnych – 9,0 m, dla budynków mieszkaniowych trzykondygnacyjnych 11,0 m, licząc od najniżej położonego wejścia do budynku lub jego części, znajdującym się na

pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,

d) dach o połaciach, nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., a dla budynków gospodarczych również jednospadowe,

e) pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest.

6) dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U i UT), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5 000 m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,

7) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych o uciążliwości mieszczącej się w granicach siedliska,

8) dopuszcza się wydzielenie działki pod zabudowę jednorodzinną z istniejącego siedliska rolnego dla dzieci rolników zatrudnionych w zawodach pozarolniczych oraz realizację drugiego budynku mieszkalnego dla rodziny rolnika w granicach istniejącego siedliska rolniczego w celu polepszenia warunków mieszkaniowych,

9) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzenia zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów,

10) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany lasu,

11) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg wojewódzkich i powiatowych oraz terenów na styku odmiennej funkcji.

* Ze względów bezpieczeństwa prezentacja wiąże się z podaniem podania swoich danych: imię, nazwisko oraz PESEL, a także podpisu na karcie odbioru adresu.

* Do ceny nieruchomości należy doliczyć 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, koszt taksy notarialnej oraz koszt obsługi transakcji przez biuro nieruchomości.

Parametry

Powierzchnia15000 mkw
Call Now Button